استاندارد سازي پرسشنامه در تحقيق‌هاي پيمايشي ارتباطات

دكتر اميدعلي مسعودي   ص ۱۳۳

چکیده

محققان حوزه علوم ارتباطات برخلاف حوزه‌هایی چون روانشناسی ،هنگام انجام تحقیقات پیمایشی با فقدان مجموعه‌ای از پرسشنامه‌های استاندارد رو به رو می‌شوند. برای حل این مشکل پژوهشگران از پرسشنامه‌های محقق ساخته استفاده می‌کنند که اغلب به دلیل استاندارد نبودن، ضرورت استانداردسازی آن کاملا  مشهود است.ضمن آن که تهیه پرسشنامه‌های استاندارد می‌تواند به تدریج مجموعه‌ای غنی از پرسشنامه‌های استاندارد برای محققان ارتباطات فراهم کند. این مقاله برای استاندارد سازی ابتدا تعیین روایی پرسشنامه ازطریق مراجعه به کارشناسان و وزن‌دهی به آن‌ها و محاسبه مقدار روایی از طریق فرمول ارائه شده را مطرح می‌کند و سپس تعیین پایایی از طریق آلفای کرونباخ را برای استانداردسازی مطمح نظر قرار می‌دهد.

واژگان کلیدی: پرسشنامه، استاندارد، علوم ارتباطات، روایی، پایایی، پیش آزمون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *