ارتباط اسلامي و سرمايه اجتماعي در جمهوري اسلامي ايران

دكتر محمدعلي حسين زاده   ص ۶۱

چکیده

هر فردي در ارتباط با ديگران است كه وجود حقيقي خود را پيدا مي كند و اسلام، به عنوان يك دين الهي، به مقوله ارتباط بسيار توجه دارد وديد انسان را نسبت به دنياي پيرامون خود وجهان گسترش داده ودراين مسير راه كارهاي ارتباطي مرثري را نيز به انسان ارائه كرده است. اين درحالي است كه وجود ارتباط مثبت وكار آمد ميان اعضاي جامعه اسلامي، عاملي درجهت ايجاد شبكه اجتماعي كه حامل سرمايه اجتماعي است مي شود.
اين مقاله ضمن اشاره به عناصر ارتباطي جامعه اسلامي ومفهوم سرمايه اجتماعي ، به ارائه مولفه هاي ارتباطي اسلامي كه به تقويت سرمايه اجتماعي در جمهوري اسلامي ايران وارتباط ميان اعضاي جامعه اسلامي منجر مي شود ، مي پردازد.

واژگان کلیدی: ارتباط ، ارتباط اسلامي ، عناصر ارتباطي ، سرمايه اجتماعي، جمهوري اسلامي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *