آزادي مطبوعات در اقليتهاي قومي و مذهبي

زهرا حاجي   ص ۵۹

چکیده

توجه به حقوق اقليتها از دغدغه هاي ديرين جنبش حقوق بشر بوده است. اسناد حقوق بشر تاكيد دارند كه همه مردم، از جمله اعضاي اقليت هاي قومي و گروههاي مذهبي، حقوق پايه و يكساني دارند و بايد بتوانند بدون تبعيض از اين حقوق برخوردار شوند. برخي از حقوق فردي استاندارد، براي اقليت هاي قومي و ديني اهميتي ويژه دارند. از جمله اين حقوق، اجتماع آزادانه، تشكل يافتن، آزادي دين، آزادي بيان و آزادي از تبعيض است. اسناد حقوق بشر همچنين شامل حقوقي است كه صريحاً به اقليت ها مربوط مي شوند و از آنها حمايت ويژه اي به عمل مي آورند. آزادي عقيده، حق تعيين سرنوشت، آزادي بيان و مطبوعات، مصونيت هاي فردي، آزادي احزاب و جمعيت ها و هم چنين احترام به حق مالكيت و دارا بودن امنيت قضايي از جمله مباحث اساسي حقوق شهروندي است كه مي بايست همه افراد بشر، صرف نظر از تعلق يا عدم تعلق به اكثريت يا اقليت هاي قومي و مذهبي و نژادي از آنها برخوردار باشند و دولتها نيز مي بايست ضمن تمهيدات لازم جهت احقاق اين حقوق ، زمينه هاي لازم جهت اعمال اين حقوق توسط افراد اعم از اقليت و اكثريت را تامين و فراهم نمايند و به اقليتهاي به رسميت شناخته شده اجازه دهد در چهارچوب قانون و با رعايت محدوديتهاي قانوني به فعاليت هاي مختلف مانند فعاليتهاي ارتباطاتي اعم از رسانه اي و مطبوعاتي بپردازند.

واژگان کلیدی: حقوق بشر، حقوق شهروندي، اقليتهاي قومي ونژادي، اقليتهاي مذهبي ، آزادي بيان ، آزادي مطبوعات،آزادي از تبعيض

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *