سال پنجم * شماره ۲۰* زمستان ۱۳۹۵

ممیزات حقوق مؤلف در فضای مجازی
محمد‌هادی میرشمسی – فاطمه مهدی برزی

چکیده+

الگویابی مطالعه تعامل انتخابات و رسانه در جمهوری اسلامی ایران
محمد بابایی

چکیده+

دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم نشریات دانشجویی
کیومرث کلانتری – وحید بذّار

چکیده+


رابطه کار با بازیهای رایانه‌ای و سازگاري (آموزشی، عاطفی و اجتماعی) در نوجوانان
راشن عبدالهي – فاطمه اخلاقی یزدی نژاد – مژگان بنی اسدی موسی آبادی

چکیده+

شخصیت فرامدرن در ‌‌بازی‌های دیجیتال با تاکید بر مؤلفه‌های هویت و جنسیت
اکبر نصراللهی- مونا اسدیان – فرزانه شریفی

چکیده+

تأثیر انقلاب مشروطه بر نخستین نشریات کودک و نوجوان آن دوران
آسیه ذبیح نیا عمران – علی نجفی
چکیده+