“شماره ۲۳”

23

فصلنامه علوم خبري
ISSN 2382-9788
فصلنامه به زبان فارسي – فرانسه
سال ششم، شماره ۲۳، پاییز ۱۳۹۶
تاريخ انتشار: ۲۵/۲/۹۷

شناسایی وضعیت رضایت شغلی روزنامه‌نگاران در روزنامه‌های سراسر. مرضیه احسانی، دکتر علی‌اصغرکیا. “چکیده مقاله”

کپی‌رایت در مطبوعات. محمد هادی میرشمسی. “چکیده مقاله”

رسانه و سیاست: کارکردها و اثرات تلفن همراه در عرصه سیاسی. علیرضا کلانتر مهرجردی. “چکیده مقاله”

اعتماد السلطنه: روزنامه نگاری با ۷ روزنامه در عصر قاجار. دکتر علی نجفی، دکترآسیه ذبیح نیا عمران، دکترنرجس بانوصبوری. “چکیده مقاله”

دیوان کیفری بین‌المللی و اینترنت در مسیر عدالت جهانی. دکتر امیر بی پروا، حسن اسفندیار. “چکیده مقاله”

استاندارد سازي پرسشنامه در تحقيق‌هاي پيمايشي ارتباطات. دكتر اميدعلي مسعودي. “چکیده مقاله”

مقایسه تطبیقی روزنامه نگاری زرد و شبکه‌های اجتماعی مجازی. فاطمه کریم‌وند. “چکیده مقاله”